Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je našou úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

spoločnosť Owipex spol. s r.o., Jesenského 1895, 97901 Rimavská Sobota,  IČO:316 222 75 zapísaná dňa 17.1.1995 v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro., vložka číslo 2445/S.

 

Kontaktné údaje:

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára , mailom : owipex@stonline.sk alebo osobne na firme.

 

Zákonný dôvod a rozsah spracovania osobných údajov:

 

Plnenie zmlúv, poskytovanie služieb

  • Vaše osobné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo prípadne e-mailová adresa potrebujeme pre plnenie zmluvy ( napr. objednávka tovaru, poskytnutie služby, reklamácia …. )
  • pri nákupe cez finančnú spoločnosť ( banka, leasingová spoločnosť , … ) potrebujeme Vaše osobné údaje pre poskytnutie služby cez finančnú spoločnosť , ako aj spracúvame kópiu zmluvy medzi Vami a finančnou spoločnosťou
  • reklamné kampane, marketing – Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa evidujeme pre poskytovanie služieb

 

Zákonné povinnosti

  • pri vystavovaní faktúr potrebujeme Vaše fakturačné údaje pre plnenie si zákonnej povinnosti evidencie daňových dokladov

 

Dĺžka spracovania osobných údajov

  • Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných platných premlčacích dôb

 

Vaše práva a sťažnosti

  • máte právo sa kedykoľvek obrátiť na našu spoločnosť ohľadom ochrany so spracovávaním svojich osobných údajov ak si myslíte, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom. Máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania uplatnenie námietky na prenositeľnosť údajov. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prosím Vás o zdieľanie týchto informácii aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli na zmluve či v priebehu jej trvania, pretože aj ich osobné údaje pre účely Vašej zmluvy spracovávame.